Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2013

11:29
7712 3b34 420
Reposted fromirmelin irmelin viagoniewicz goniewicz

December 23 2013

14:52
Misfits...back in the day.
Reposted fromMoonTide MoonTide viagoniewicz goniewicz
14:52
4844 414c 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viascorpix scorpix
14:51

December 21 2013

09:54
Mam już tego wszystkiego kurwa dosyć
— 17.07
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
09:53
1594 4234 420
Reposted frominimaginable inimaginable viapffft pffft
09:47
0245 e409 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
09:38
3125 b5a6 420
Reposted fromdailylife dailylife viaoll oll
09:33
8194 381a 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoll oll
09:33
09:32
9386 95b3 420
kto nie ma pamięta ten gimbus
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viazajeb zajeb

December 20 2013

13:09

(1) Tumblr


Submitted by saighnean
Reposted fromrapnyc rapnyc viaseksgrupowy seksgrupowy

December 19 2013

19:29
Takim jestem i takim musi mnie przyjąć, nie mogę wykroić z siebie innego człowieka, który nadawałby się może lepiej do przyjaźni.
— Franz Kafka; Wyrok
Reposted fromveta veta viascorpix scorpix
19:28
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do płakania, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
Reposted fromgdybam gdybam viascorpix scorpix
12:03
orc face motion capture
Reposted fromwaka waka viaoll oll
11:49
Bądź najlepiej zakończonym i rozpoczętym rokiem w moim życiu.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialulunoire lulunoire
11:48
5222 2242 420
Reposted fromomgi-its-annu omgi-its-annu viascorpix scorpix
11:47
8992 89ef 420
Reposted fromkrzysk krzysk vialulunoire lulunoire
11:47
2058 a01f 420
Reposted fromniphredil niphredil vialulunoire lulunoire
11:47
9844 ad95 420
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl